+421 902 094 291 Študentská zóna

Štruktúra výučby

Naša výučba Vám „skutočne rozviaže jazyk“. Na hodine budete rozprávať a rozprávať, pretože rozprávanie je najťažšie a zároveň najpotrebnejšie. Výučba pozostáva z dvoch 50 minútových blokov medzi ktorými je 10 minútová prestávka. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že každý blok je rozdelený do 4 častí:

  • Rozprávanie (opakovanie)
  • Čítanie
  • Písanie
  • Rozprávanie (nové učivo)

Rozprávanie

Rozprávanie a porozumenie tvorí základ našej výučby, pretože tieto dve aspekty jazyka sú pre prax nevyhnutné a študenti ich považujú za najťažšie.
Rozprávanie prebieha formou otázka - odpoveď. Učiteľ kladie otázky študentovi pričom ho „navádza“ k odpovedi. Pri odpovedi učiteľ opravuje študentove chyby vo výslovnosti.

Učiteľ kladie otázku vždy 2X v rýchlom tempe

Prečo ?
Keďže lektor rozpráva rýchlim tempom, čím dokonale simuluje anglické prostredie je opakovanie otázky 2X nevyhnutné pre porozumenie každého študenta. Každá otázka je sformulovaná tak, aby okrem novej slovnej zásoby obsahovala aj gramatiku. To znamená že pri odpovedi si študent precvičuje priamo v praxi slovnú zásobu aj gramatiku súčasne.

Formulácia otázky je zámerná

Otázky sú zámerne formulované tak, aby odpoveď na ne bola záporná.
Prečo ?
Záporná odpoveď má vždy dlhší tvar a jej tvorba je náročnejšia.
Príklad: „Does gas smell pleasant?“ No, gas doesn't smell pleasant, but it smells unpleasant.
V jednej zápornej odpovedi si študent ihneď precvičil klad a zápor slovesa smell v 3 osobe – smell – doesn't smell + opozitá pleasant - unpleasant.

Adresovanie otázky

Učiteľ neadresuje otázku študentovi na začiatku, ale na konci otázky.
Prečo ?
Keby bola otázka adresovaná jednotlivcovi hneď na začiatku, sústredenosť ostatných študentov v skupine by sa znížila. Adresovaním otázky študentovi na jej konci lektor udržuje 100% sústredenosť všetkých študentov, pretože študent nikdy dopredu nevie, či táto otázka nebude adresovaná práve jemu. Rýchlim tempom a adresovaním otázok udržujeme Vašu 100% sústredenosť na hodine, v dôsledku čoho sú naše hodiny efektívne, dynamické a Váš progres rýchly a viditeľný.

Položenie otázky a odpoveď

Učiteľ po vyslovení otázky Vás „navádza“ na správnu odpoveď, tým že odpoveď sám začne.
Prečo ?
Hovoríme tomu, že študentovi dáva „prompt“ (nápovedu), čo je začiatok odpovede. Učiteľ „našepkáva“ študentovi odpoveď a pomáha mu tak, aby odpoveď bola plynulá. Vedie ho, opravuje chyby vo výslovnosti študenta.
Výsledok ?
Po niekoľkých opakovaniach študent bez problémov a automaticky rozumie a odpovedá na položené otázky sám – bez pomoci lektora!

Opravovanie chýb

Učiteľ počas študentovej odpovede opraví každú chyby, ktorú študent urobí, hneď ako ju urobí.
Prečo ?
Výučba Callanovou metódou funguje na princípe, akým sme sa všetci učili náš materinský jazyk. Ako deti sme najprv počúvali, čo nám hovoria a potom sme sa snažili tvoriť vety sami. To znamená, že sme sa učili len sluchom a opakovaním toho, čo sme počuli. Teda ak sme počuli „Prosím si niečo jesť“ a snažili sme sa to zopakovať takto „Prosím niečo si jesť“ tak nás opravili a na základe toho sme sa naučili rozprávať správne. A presne takto to funguje pri výučbe Callanovou metódou!

Skrátené tvary

Učiteľ vždy používa skrátené tvary a opraví Vás, ak skrátený tvar nepoužijete.
Prečo ?
Skrátené tvary sú pre anglicky hovoriacich ľudí prirodzené a sú neustále používané v hovorovej angličtine. Z tohto dôvodu Vás hneď od začiatku učíme jazyk tak, ako sa „skutočne“ používa. V rýchlom tempe a so skrátenými tvarmi!

Opakovanie

Opakovanie je neoddeliteľnou súčasťou výučby Callanovou metódou. Len opakovaním a neustálym precvičovaním sa Vám v podvedomí vytvára akýsi „podmienený reflex“ na základe ktorého budete odpovedať automaticky a bez zbytočného premýšľania. Na našich hodinách Vám „nedovolíme zabúdať“. Všetko je precvičené a zopakované tak, aby ste sa štúdiu nemuseli venovať aj doma.


Čítanie

Naša výučba Callanovou metódou učí študentov všetkým jazykovým zručnostiam – porozumenie, hovorenie, čítanie a písanie. Študenti na hodine vždy čítajú prebrané učivo, teda to, čomu už rozumejú a vedia to povedať. Vidia ako sa slová a vety, ktoré už poznajú píšu – vizuálne sa im text ukladá do pamäti.


Písanie

Písanie je ako posledné, čo sa študenti učia. Na hodinách sa píšu diktáty. Učiteľ diktuje v rýchlom tempe, takže zároveň si precvičujete Vašu schopnosť rozumieť a samozrejme pravopis.

„The slowest Callan student is faster than the fastest non-Callan student.“

„Najpomalší študent Callanovej metódy je rýchlejší ako najrýchlejší študent inej metódy.“